كد: 202
تاريخ: 25/11/1400بازديد: 3349

انتخابات هیأت مدیره جدید انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران

بدین وسیله از کلیه اعضای محترم انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران تقاضا می شود در اسرع وقت به "سامانه انجمن های علمی پزشکی ایران" مراجعه نموده و اطلاعات خود را بعنوان عضو این انجمن در سامانه مذکور ثبت نمایند. 

از آنجایی که مشارکت در انتخابات صرفا برای اعضای تایید شده ی انجمن امکان پذیر است، از تمامی اعضای محترم انجمن و نیز متقاضیان عضویت در انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران دعوت می شود با مراجعه به سایت انجمن اقدام به ثبت نام یا تمدید عضویت نموده و پس از دریافت شماره عضویت، اطلاعات خود را به منظور مشارکت در انتخابات بارگزاری نمایند.

 

خواهشمند است جهت هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات پیش رو، در اسرع وقت عضویت خود را در هر دو سامانه ثبت فرمائید.

دکتر حمید بدلی

رئیس انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران

لینک عضویت در انجمن                  http://www.ismm.ir/registeration/

لینک سامانه انجمن های علمی پزشکی ایران    https://ima-net.ir/Register.aspx