كد: 26
تاريخ: 4/3/1391بازديد: 16436

معرفي کميته دانشجويي

با توجه به نياز مبرم دانشجويان مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري رشته قارچ شناسي پزشکي کشور عزيزمان ايران به ايجاد بستري مناسب براي آشنايي وارتباط دانشجويان دانشگاه هاي مختلف با يکديگر، ايجاد نشاط علمي و پويايي در راستاي فعاليت هاي فرهنگي، علمي و پژوهشي و همچنين ايجاد زمينه مناسب جهت معرفي و آشنايي دانشجويان با موضوعات پايان نامه ها، فعاليت هاي علمي و زمينه هاي تحقيقاتي همکاران دانشجوي خود جهت ترويج و ارتقاء فرهنگ همکاري و پژوهش در بين دانشجويان، کميته ي دانشجويي انجمن قارچ شناسي پزشکي ايران با اهداف ذيل فعاليت خواهد نمود:

 

در طی برگزاری سومین کنگره قارچ شناسی پزشکی، دومین جلسه کمیته دانشجویی انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران با حضور صمیمی جمعی از اساتید و دانشجویان این رشته برگزار شد.

 

 اعضا شورا کمیته تحقیقات معرفی شدند: 

دبیر کمیته:

صادق خداویسی (دانشجوی دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ) 

 

اعضا شورای کمیته:

انسیه لطفعلی   (دانشجوی دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ) 

مجتبی نبیلی   (دانشجوی دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران) 

زهرا صالحی    (دانشجوی دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس) 

سمیه شریفی نیا     (دانشجوی دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران )

 

اعضا فعال و نمایندگان استان ها:

ساناز هادی زاده (کرمان) - مارال فرقانی ( اهواز) - بهاره بشر دوست، مریم آزیش (تربیت مدرس) - مرجان معتمدی، نسا خلف و سمیه یزدان پناه ( شیراز) - کاظم امیری زاد، عاطفه عبدالهی، مهسا فلاحتی و تینا زاهدی ( مازندران)

 

از تمامي دانشجويان عزيز مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري رشته قارچ شناسي پزشکي سراسرکشور و نيز همه دوستاني که خواهان تجربه فعاليت هاي گروهي هستند،دعوت بعمل مي آيد در اين کميته به ما پيوسته تا به آنچه که شايسته ما خواهد بود دست يابيم. علاقه مندان پس از عضویت اصلی در انجمن قارچ شناسی پزشکی ایران درصورت دانشجو بودن و یا سن کمتر از ۳۵ سال بصورت مستقیم عضو کمیته دانشجویی خواهند شد.

 

پست الکترونیکی کمیته: youngismm@yahoo.com

شماره موبایل: 09395009073