امروز
يكم فروردين ماه 1398
ساعت:

اعضا هيئت مديره

اعضاء هيات مديره انجمن علمي قارچ شناسي پزشکي ايران با راي گيري در بين اعضاء انجمن انتخاب شدند.
بر اين اساس اعضاء هيات مديره انجمن معرفي مي گردند:

 

 جناب آقای دکتر مسعود امامي (رئيس افتخاری انجمن)

نام و نام خانوادگی

تصویر

عنوان

مرتبه علمی

محل خدمت

Email

دکتر حمید بدلی

رئيس

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکي مازندران

badalii@yahoo.com

CV

دکتر کامیار زمردیان

نایب رئیس

استاد

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

zomorodian@sums.ac.ir

CV

 

دکتر صادق خداویسی

دبیر

استادیار

دانشگاه علوم پزشکي تهران

sadegh_7392008@yahoo.com

دکتر کیوان پاکشیر

خزانه دار

دانشيار

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

pakshirk@gmail.com

CV

دکتر مجتبی نبیلی

مسئول کارگاه ها و سمینارها

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری

M.nabili2010@gmail.com

CV

دکتر طاهره شکوهی

مسئول مجلات و نشریات

استاد

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

shokohi.tahereh@gmail.com

CV

دکتر مجتبی دیده دار

مسئول ارتباطات انجمن با نهادهای ملی و جذب منابع مالی

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی اراک

didehdar_ m@yahoo.com

CV

دکتر علی زارعی محمود آبادی

عضو (علی البدل)

استاد

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

zarei40@hotmail.com

دکتر محمد حسین افسریان

عضو (علی البدل)

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی فسا

afsariyan@gmail.com
دکتر آیت نصرالهی عمران بازرس دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن ayat51@yahoo.co.in

دکتر سعید مهدوی عمران

بازرس (علی البدل)

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی بابل

mahdavios@yahoo.co.uk
 

 


پيوست
Curriculum Vitae 30-Apr 26, 2018.pdfKB340
CV Dr Keyvan Pakshir.2017 1.pdfKB198
Final edit _CV of Dr didehdar_.pdfKB452
Last Hamid badali CV.pdfKB320
Nabili CV.pdfKB391
Shokohis Resume 3.30.18.pdfKB355