امروز
چهارم تير ماه 1403
ساعت:

درباره انجمن

 اساسنامه انجمن علمي قارچ شناسي پزشکي ايران

بحول و قوه الهي اساسنامه انجمن علمي قارچ شناسي پزشکي ايران در تاريخ 18/10/ 89 در يکصد و بيستمين جلسه کميسيون انجمن هاي علمي گروه پزشکي در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي تصويب شد. در ذيل جهت اطلاع شما همکاران محترم  قسمت هاي مختلف اين اساس نامه شامل: اهداف، انواع عضويت ها، ارکان انجمن، منابع مالي انجمن و ... به تفکيک توضيح داده شده است. اميد است که با همکاري و مساعدت شما دوستان گرامي انجمن در مسير رسالت خود هرچه بهتر گام بردارد.
اهداف:
 1-ايجاد ارتباط علمي،فني،تحقيقاتي،اموزشي وتبادل نظر بين محققان،متخصصان وساير کارشناساني که به نحوي درشاخه هاي گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعاليت دارند.
2-همکاري باوزارت بهداشت،درمان واموزش پزشکي ودانشگاه ها وموسسات اموزشي وپژوهشي ونيز سايرسازمانهايي که به نحوي بافعاليت هاي انجمن مرتبط هستند در برنامه ريزي امور اموزشي،پژوهشي بهداشتي ودرماني
3-تعامل وهمکاري با مراجع ذيصلاح درزمينه بازنگري وارزشيابي برنامه هاي اموزشي وبهداشتي درماني،موسسات اموزشي وسطح علمي، دانش اموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکي
4-ارائه خدمات اموزشي،علمي،فني وپژهشي براساس ضوابط مربوطه
5-ترغيب وتشويق دانشمندان،پژهشگران ودانشجويان در پيشبردفعاليت هاي علمي،پژوهشي واموزشي، بهداشتي و درماني
6-تهيه و تدوين وانتشار نشريات علمي،اموزشي
7-برگزاري گردهمايي هاي اموزشي وپژوهشي، اموزش مداوم در سطوح ملي وبين المللي با رعايت قوانين ومقررات جاري کشور
8-فراهم کردن زمينه مناسب جهت انجام پژوهش هاي علمي مرتبط با رشته مربوطه بخصوص از طريق تشويق وترغيب متخصصين جوان
9-مشارکت در تشکيل شوراي انجمن هاي علمي گروه پژشکي ايران وبرنامه ريزي امور مرتبط با ان
10-جلب حمايت نهادهاي بين المللي براي انجام فعاليت هاي علمي،پژوهشي در عرصه ي ملي و در چارچوب ضوابط جاري کشور
عضويت:
عضويت در انجمن به طريق زير مي باشد:
1-عضويت پيوسته:هيات موسس انجمن وکليه افرادي که حداقل داراي درجه کارشناسي ارشد و بالاتر در يکي از رشته هاي قارچ شناسي پزشکي يا رشته هاي مرتبط باشند مي توانند طبق ضوابط مذکور در اين اساسنامه به عضويت انجمن درايند.
2-عضويت وابسته:افرادي که حائز شرايط زير باشند مي توانند به عضويت انجمن درايند:
کليه کساني که داراي درجه کارشناسي در يکي از رشته هاي قارچ شناسي،ميکروبيولوژي،علوم ازمايشگاهي انگل شناسي باشند و کليه افرادي که داراي رشته هاي ازمايشگاهي مشابه باشند.
3-عضويت افتخاري:شخصيت هاي ايراني و خارجي که مقام علمي، فرهنگي واجتماعي انان حائز اهميت خاص باشند و يا در پيشبرد اهداف انجمن کمک هاي موثر و ارزنده اي نموده باشند مي توانند به عضويت افتخاري پذيرفته شوند.
تبصره1-اعضاي وابسته مي توانند با احراز شرايط و تصويب هيات مديره به عضويت پيوسته برگزيده شوند.
تبصره2-اعضاي پيوسته انجمن بايستي شرايط هيات موسس وهيات مديره مذکور در ماده 7 ايين نامه نحوه تشکيل وشرح وظايف کميسيون را دارا باشند.
-هريک ازاعضاي از انجمن سالانه مبلغي را که ميزان ان توسط هيات مديره تعيين و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد.
تبصره1-پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي را نسبت به دارايي انجمن براي انجمن براي عضو ايجاد نخواهد کرد.
تبصره2-ملاک تعداد اعضاي پيوسته هر انجمن تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادي مجاز به شرکت در انتخابات هيات مديره هستند که حق عضويت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه مجمع عمومي و انتخابات را دريافت کرده باشند.
-عضويت درانجمن دريکي از موارد زير خاتمه مي يابد:
1-استعفاي کتبي عضو
2-عدم پرداخت حق عضويت سالانه درمهلتي که هيات مديره تعيين مي نمايد.
3-زوال يکي از شرايط عضويت ونيز محکوميت قطعي درهيات بدوي و عالي انتظامي سازمان نظام پزشکي به محروميت موقت يا دائم از اشتغال به حرف پزشکي است.
تبصره1-مدت تعليق عضويت معادل مدت محروميت ازاشتغال به حرف پزشکي است.
تبصره2-تصميم نهايي راجع به عدم پذيرش و نيز خاتمه عضويت پس از اطلاع وتاييد هيات نظارت بر عملکرد انجمن براساس بند7 ماده 3ايين نامه نحوه تشکيل وشرح وظايف کميسيون،با هيات مديره خواهد بود.
ارکان انجمن:
انجمن داراي ارکان زيراست:
1-مجمع عمومي
2-هيات مديره
3-بازرس
الف-مجمع عمومي
-مجمع عمومي ازگردهمايي اعضاي پيوسته انجمن به دو صورت زيرتشکيل مي گردد:
1-مجمع عمومي عادي که هرسال يکبار تشکيل مي شود وبه امور جاري انجمن رسيدگي مي کند و نيز مي تواند از جهت وحسب ضرورت زودتر تشکيل گردد.
2-مجمع عمومي فوق العاده که در مواقع ضروري براي انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و يا اتخاذ تصميم در خصوص انحلال انجمن تشکيل مي شود و نتيجه تصميمات ان در خصوص اصلاح و تغيير اساسنامه پس از تصويب کميسيون قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومي فوق العاده به دعوت هيات مديره يا بازرس يا يک پنجم از اعضاي پيوسته تشکيل مي گردد.
3- اولين جلسه مجمع عمومي عادي با درخواست هيات موسس،پس از موافقت اوليه انجمن از کميسيون وحداکثر ظرف شش ماه با درج اگهي دريکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار تشکيل خواهد شد.
تبصره1-جلسات مجمع عمومي عادي وفوق العاده هريک با حضور حداقل نصف به علاوه يک اعضاي پيوسته رسميت مي يابد و در مجامع عمومي فوق العاده تصميمات با دو سوم ارا خواهد بود.
تبصره2-چنانچه حد نصاب لازم براي تشکيل جلسات مجمع عمومي عادي و فوق العاده بدست نيامد به فاصله يک ماه از تاريخ جلسه اوليه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتيجه دعوت قبلي اقدام مي شود در اينصورت مجمع با هر تعداد از اعضاي حاضر تشکيل خواهد شد.
-وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد:
1- استماع گزارش هيات مديره وبازرس و رسيدگي واتخاذ تصميم نسبت به گزارش فعاليتهاي سالانه انجمن
2-اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه وبودجه انجمن وميزان حق عضويت
3-انتخاب و يا عزل اعضاي هيات مديره
4-انتخاب يک نفر ازاعضا به عنوان بازرس اصلي و يک نفر علي البدل
5-تصويب کليه ايين نامه ها وضوابط اجرايي مورد لزوم براي پيشبرد امور انجمن به پيشنهاد هيات مديره
6-تعيين روزنامه کثيرالانتشاربراي انتشار اگهي هاي انجمن
تبصره-در کليه جلسات مجامع عمومي نماينده مذکور درتبصره1 ماده10 ايين نامه نحوه تشکيل وشرح وظايف کميسيون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضورنماينده کميسيون جلسه رسميت نخواهد يافت.
ب-هيات مديره
-وظايف واختيارات هيات مديره:
1-دعوت مجامع عمومي عادي وفوق العاده
2-اجراي تصميمات متخذه در مجامع عمومي
3-تشکيل جلسات سخنراني وگردهمايي هاي علمي، فني وپژوهشي با رعايت قوانين و مقررات جاري کشور
4-تهيه ضوابط ومقررات و آيين نامه هاي اجرايي
5-تهيه گزارش سالانه فعاليت هاي انجمن براي ارائه به مجمع عمومي
6-تهيه ترازنامه وارائه آن به مجمع عمومي
7-قبول هدايا وکمک هاي مالي براي انجمن
8-پيشنهاد اصلاحات وتغييرات در اساسنامه به مجامع عمومي
9-اداره امورانجمن درچارچوب مفاد اساسنامه
10-تشکيل کميته هاي اجرايي وتخصصي مختلف وتعيين نوع فعاليت ونظارت بر آنها
11-انتخاب ومعرفي نمايندگان انجمن به مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات کشور
12-اقامه دعوي کليه اشخاص حقيقي و حقوقي و دفاع از دعاوي که عليه انجمن اقامه مي شود درتمام مراجع ومراحل دادرسي با حق تعيين وکيل و توکيل غير
13-اتخاذ تصميم نسبت به عضويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري کشور
14-پيشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومي فوق العاده
ج-بازرس
-انجمن داراي يک نفربازرس اصلي و(1و2نفر) علي البدل خواهد بود که هر3سال يکبار در جلسه مجمع عمومي عادي با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انتخاب خواهند شد.
-وظايف بازرس به شرح زير است:
1-بررسي کليه اسناد و مدارک مالي انجمن وتهيه گزارش براي ارائه به مجمع عمومي
2-بررسي گزارش سالانه هيات مديره اعم از مالي وغير مالي و تهيه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه به مجمع عمومي
3-گزارش هرگونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي
4-دعوت ازمجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري
-شرکت بازرس در جلسات هيات مديره بدون حق راي مجاز است ودرزمان مي تواند اسناد و دفاتر مالي انجمن را از هيات مديره مطالبه و مورد بررسي قرار دهد.
-اعضاي هيات مديره مرکب از (5يا 7يا9) نفراست و2 نفرعنوان عضو علي البدل انتخاب مي شوند. اعضاي مذکوردرجلسه مجمع عمومي عادي هر 3 سال يکبار راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب خواهند شدو عضويت در هيات مديره افتخاري است.
تبصره 1-افزايش تعداد هيات مديره با پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي وتاييد نهايي کميسيون خواهد بود.
تبصره2-جلسات هيات مديره حداقل هريک ماه يکبار تشکيل مي شود وبا حضور دوسوم اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اکثريت آراء حاضرين خواهد بود.
-هيات مديره در اولين جلسه يک نفر رئيس ،يک نفرنايب رئيس ويک نفر دبير و يک نفر خزانه دار با راي کتبي اکثريت اعضاي هيات مديره انتخاب مي نمايد .در ضمن آيين نامه داخلي هر انجمن در جلسات هيات مديره مشخص و به تصويب خواهد رسيد.
تبصره1- رئيس انجمن ودبير انجمن بيش از دودوره متوالي نمي توانند به سمت يکي از اين دومسئوليت انتخاب شوند.
تبصره2-رئيس هيات مديره مسئول اداره امور جاري انجمن و مجري کليه مصوبات هيات مديرره و نماينده قانوني وشخصيت حقوقي انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.
تبصره3-کليه اوراق تعهد آور با امضاي رئيس هيات مديره و امضاي خزانه دارو مهر انجمن و نامه هاي رسمي اداري با امضاي رئيس هيات مديره و در غياب او نايب رئيس خواهد بود.
تبصره4-چنانچه هريک از اعضاي هيات مديره 3 جلسه متوالي و يا 5 جلسه متناوب بدون دليل موجه (به تشخيص هيات مديره) در جلسات شرکت ننمايد مستعفي شناخته خواهد بود.
تبصره5-در صورت استعفا و برکناري و يا فوت هريک از اعضاي هيات مديره عضو علي البدل براي مابقي دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.
-هيات مديره موظف است ظرف حداکثر چهارماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فرا خواني مجمع عمومي و انتخاب هيات مديره جديد با حضور نماينده کميسيون اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورت جلسه مجمع عمومي براي بررسي به کميسيون ارسال نمايند.
تبصره-هيات مديره قبلي تاييد هيات مديره جديد ازسوي کميسيون ،مسئوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.
-درپايان هر سال مالي رياست هيات مديره گزارش فعاليت هاي سالانه انجمن وترازنامه مالي آن راحداقل 45 روزقبل ازتشکيل اولين جلسه مجمع عمومي سالانه براي تاييد در اختيار بازرس قرار خواهد داد.
منابع مالي انجمن:
-منابع مالي انجمن عبارست از:
1-حق عضويت اعضا
2-از محل هدايا وکمک ها
3-درآمد حاصل از فعاليت هاي آموزشي،پژوهشي وفني وانتشاراتي
4-حمايت هاي مالي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکي
مواردانحلال انجمن:
-درصورت درخواست هيات مديره يا بازرس ويا 3/1 اعضاي پيوسته وتصويب مجمع عمومي فوق العاده به هر دليل انجمن منحل مي گردد.
-مجمع عمومي فوق العاده که تصميم به انحلال انجمن مي گيرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هيات تسويه وتعيين مدت ماموريت آن اقدام خواهد کرد.
-هيات تسويه در جلسات ساليانه مجمع عمومي فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه مي نمايد.ختم عمليات تسويه بايد به تصويب مجمع عمومي فوق العاده برسد ودر روزنامه رسمي ويکي از جرايد کثيرالانتشار آگهي شود ومراتب به کميسيون اعلام گردد
تبصره-باقيمانده دارايي هاي انجمن پس از وضع ديون ومخارج وتصويب هيات تسويه ونيز اطلاع کميسيون به يکي از موسسات اموزشي تحقيقاتي کشور اهدا خواهد شد.

کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین
عضويت در خبرنامه با موضوعات
نام و نام خانوادگي
شماره تلفن همراه
ايميل